099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
ค้นหาตารางเรียนตามหลักสูตร
หลักสูตรอบรมด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
มกราคม 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
03 - Revit 2022 for Architecture design พุธ-ศุกร์ 03-05 ม.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2022 for Architecture and Engineering พุธ-ศุกร์ 03-05 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
23 - Revit 2022 for Architecture design + Lumion 11 จันทร์-ศุกร์ 03-07 ม.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 06-07 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 10-12 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
21- SketchUP2021+Layout+Enscape+Lumion11 จันทร์-ศุกร์ 10-14 ม.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 เรียนส่วนตัว
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 13-14 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
07 - Enscape&Layout with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 13-14 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2022 for Architecture design and Basic V-Ray 5 จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 17-18,21 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
08 - 3ds Max 2022 for Overall Design and Basic V-Ray 5 จันทร์-ศุกร์ 17-21 ม.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 เต็ม
24 - 3ds Max 2022 for Architecture design and Basic V-Ray 5 + Corona Render จันทร์-ศุกร์ 17-21 ม.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 มีที่ว่าง
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์,พุธ,ศุกร์ 17,19,21 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
11 - 3ds Max 2022 for Designer and Basic V-Ray 5 จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 17,20-21 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
17 - Corona 6 with 3dsMax 2022 for Architect and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 20-21 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
14 - V-Ray 5 with 3dsMax 2022 for Architecture design จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 24-25,28 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
13 - V-Ray 5 with 3dsMax 2022 for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 24-28 ม.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 เรียนส่วนตัว
22- SketchUP2021+Layout+Enscape+V-Ray จันทร์-ศุกร์ 24-28 ม.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 เต็ม
15 - V-Ray 5 with 3dsMax 2022 for Interior design จันทร์,พุธ,ศุกร์ 24,26,28 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
16 - V-Ray 5 with 3dsMax 2022 for Designer จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 24,27-28ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
06 - V-Ray 5 with SketchUP 2021 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 26-27 ม.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
20 - Private Course for Architect and Interior designer สามารถเลือกเวลาเรียนแบบส่วนตัวได้ หรือสนใจเรียนรอบ ส-อา สอบถามได้คะ 10.00-17.00 น. จองวันเรียน@line :@cgdesign (มีตัว@นำหน้าด้วยนะค่ะ) เรียนส่วนตัว

กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
03 - Revit 2022 for Architecture design จันทร์-พุธ 07-09 ก.พ. 10.00-17.00 น. 8,990 เรียนส่วนตัว
01 - 2D AutoCAD 2022 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 07-09 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
23 - Revit 2022 for Architecture design + Lumion 11 จันทร์-ศุกร์ 07-11 ก.พ. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 10-11 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
05 - SketchUP2020 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 14-16 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
21- SketchUP2021+Layout+Enscape+Lumion11 จันทร์-ศุกร์ 14-18 ก.พ. 10.00-17.00 น. 15,000 มีที่ว่าง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 17-18 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
07 - Enscape&Layout with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 17-18 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
09 - 3ds Max 2022 for Architecture design and Basic V-Ray 5 จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 21-22,25 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
24 - 3ds Max 2022 for Architecture design and Basic V-Ray 5 + Corona Render จันทร์-ศุกร์ 21-25 ก.พ. 10.00-17.00 น. 15,000 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max 2020 for Overall Design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-ศุกร์ 21-25 ก.พ. 10.00-17.00 น. 15,990 มีที่ว่าง
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์,พุธ,ศุกร์ 21,23,25ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
11 - 3ds Max 2020 for Designer and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 21,24-25ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
17 - Corona 6 with 3dsMax 2022 for Architect and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 24-25 ก.พ. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
21- SketchUP2021+Layout+Enscape+Lumion11 จันทร์-ศุกร์ 28-04 มี.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 มีที่ว่าง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 28ก.พ.-02 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง

มีนาคม 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 01-03 มี.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 04-05 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape&Layout with Sketchup for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 06-07 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design เสาร์-อาทิตย์ 07,13-14 มี.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering เสาร์-อาทิตย์ 07,13-14 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2020 Pro for Architect and Interior Design จันทร์-อังคาร 08-09 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design พุธ-ศุกร์ 10-12 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design เสาร์-อาทิตย์ 13-14,20 มี.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2020 for Architecture design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 15-16,19 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
10 - 3ds Max 2020 for Interior design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-พุธ 15-17 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
08 - 3ds Max 2020 for Overall Design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-ศุกร์ 15-19 มี.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
11 - 3ds Max 2020 for Designer and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 15,18-19 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2020 Pro for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 20-21 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
14 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Architecture design จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 22-23,26 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
15 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Interior design จันทร์-พุธ 22-24 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
13 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 22-26 มี.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
16 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Designer จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 22,25-26 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape&Layout with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 25-26 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 27-28 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design จันทร์-อังคาร 29-30 มี.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design จันทร์-พุธ 29-31 มี.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 29-31 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 ปิดการจอง
17 - Corona 4 with 3dsMax 2020 for Architect and Interior Design พุธ-ศุกร์ 31มี.ค.-02เม.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 เรียนส่วนตัว

เมษายน 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2020 Pro for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 03-04 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 03-04,10 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 05-07 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 08-09 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2020 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 08-09 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 08-09 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design จันทร์-พุธ 19-21 เม.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 19-21 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 22-23 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design เสาร์-อาทิตย์ 24-25เม.ย.,1พ.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 เรียนส่วนตัว
10 - 3ds Max 2020 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 26-28 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
15 - V-Ray 5 with 3dsMax 2020 for Interior design จันทร์-พุธ 26-28 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 29-30 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
17 - Corona 5 with 3dsMax 2020 for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 29-30 เม.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง

พฤษภาคม 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 03-05 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 06-07 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 08-09 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 08-09,15 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2020 for Architecture design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 10-12 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
17 - Corona 5 with 3dsMax 2020 for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 13-14 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
06 - V-Ray 5 with SketchUP 2021 Pro for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 15-16 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
10 - 3ds Max 2020 for Interior design and Basic V-Ray 5 เสาร์-อาทิตย์ 16,22-23 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
03 - Revit 2020 for Architecture design จันทร์-พุธ 17-19 พ.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 17-19 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 20-21 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 20-21 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 22-23 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 24-26 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 29-30 พ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
13 - V-Ray 5 with 3dsMax 2020 for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 31พ.ค.,1-4 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 15,990 อบรมนอกสถานที่
14 - V-Ray 5 with 3dsMax 2020 for Architecture design จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 31พ.ค.,2,4 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
15 - V-Ray 5 with 3dsMax 2020 for Interior design จันทร์,พุธ,ศุกร์ 31พ.ค.,2,4 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
16 - V-Ray 5 with 3dsMax 2020 for Designer จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 31พ.ค.,3-4 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง


มิถุนายน 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 07-09 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 10-11 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 12-13 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 12-13,19 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 14-16 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
17 - Corona 6 with 3dsMax 2022 for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 17-18 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 อบรมนอกสถานที่
06 - V-Ray 5 with SketchUP 2021 Pro for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 19-20 มิ.ย. - 7,990 ปิดการจอง
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 เสาร์-อาทิตย์ 19-20,26 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2022 for Architecture design จันทร์-พุธ 21-23 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2022 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 21-23 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 26-27 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 28-30 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
08 - 3ds Max 2022 for Overall Design and Basic V-Ray 5 จันทร์-ศุกร์ 31พ.ค.-04 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 15,990 เรียนส่วนตัว

กรกฎาคม 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 05-07 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
17 - Corona 6 with 3dsMax 2022 for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 08-09 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2022 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 12-14 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2022 for Architecture design จันทร์-พุธ 12-14 ก.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 15-16 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 19-21 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2019 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 22-23 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2020 for Architecture design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-พุธ 26-28 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 29-30 ก.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง

สิงหาคม 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
05 - SketchUP2020 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 03-05 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2019 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 06-07 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 06-07 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2019 Pro for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 08-09 ส.ค. 10.00-17.00 น. 11,500 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design จันทร์-พุธ 10-12 ส.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 10-12 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 13-14 ส.ค. 10.00-17.00 น. 11,500 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 15-16 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2020 for Architecture design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 17-18,21 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
08 - 3ds Max 2020 for Overall Design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-ศุกร์ 17-21 ส.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
10 - 3ds Max 2020 for Interior design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พุธ,ศุกร์ 17,19,21 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
11 - 3ds Max 2020 for Designer and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 17,20-21 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
14 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Architecture design จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 24-25,28 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
13 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 24-28 ส.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
15 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Interior design จันทร์,พุธ,ศุกร์ 24,26,28 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
16 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Designer จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 24,27-28 ส.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
17 - Corona 4 with 3dsMax 2020 for Architect and Interior Design จันทร์-พุธ 31ส.ค.-02 ก.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2020 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 31ส.ค.-02 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง

กันยายน 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 03-04 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2019 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 03-04 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เรียนส่วนตัว
03 - Revit 2020 for Architecture design จันทร์-พุธ 07-09 ก.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering จันทร์-พุธ 07-09 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2020 for Architecture and Engineering อ-พ,ศ 08-09,11 ก.ย. 14.00-17.30 น. 15,000 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 12-13 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2020 for Architecture design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 14-15,18 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2020 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 14-16 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
08 - 3ds Max 2020 for Overall Design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-พุธ 14-18 ก.ย. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
10 - 3ds Max 2020 for Interior design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พุธ,ศุกร์ 14,16,18 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
11 - 3ds Max 2020 for Designer and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 14,17-18 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design จันทร์-อังคาร 21-22 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
14 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Architecture design จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 21-22,25 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
13 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 21-25 ก.ย. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
15 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Interior design จันทร์,พุธ,ศุกร์ 21,23,25 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
16 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Designer จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 21,24-25 ก.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
17 - Corona 4 with 3dsMax 2020 for Architect and Interior Design จันทร์-พุธ 28-30 ก.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง

ตุลาคม 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 04-06 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
22- SketchUP2021+Layout+Enscape+V-Ray จันทร์-ศุกร์ 04-08 พ.ย. 10.00-17.00 น. 15,000 เต็ม
06 - V-Ray 5 with SketchUP 2021 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 07-08 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 09,16-17ต.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 เรียนส่วนตัว
15 - V-Ray 5 with 3dsMax 2022 for Interior design จันทร์-พุธ 11-13 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 14-15 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 14-15 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 18-20 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 มีที่ว่าง
25 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 + Corona Render จันทร์-ศุกร์ 18-22 ต.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 เรียนส่วนตัว
17 - Corona 6 with 3dsMax 2022 for Architect and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 21-22 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่
03 - Revit 2020 for Architecture design จันทร์-พุธ 25-27 ต.ค. 10.00-17.00 น. 8,990 เต็ม
23 - Revit 2022 for Architecture design + Lumion 11 จันทร์-ศุกร์ 25-29 ต.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
21- SketchUP2021+Layout+Enscape+Lumion11 จันทร์-ศุกร์ 25-29 ต.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 เรียนส่วนตัว
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 28-29 ต.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 อบรมนอกสถานที่

พฤศจิกายน 2565
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 01-03 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 04-05 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เหลือ 3 ที่
10 - 3ds Max 2022 for Interior design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 08-10 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
11 - 3ds Max 2022 for Designer and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 08-10 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 เต็ม
08 - 3ds Max 2022 for Overall Design and Basic V-Ray 5 จันทร์-ศุกร์ 08-12 พ.ย. 10.00-17.00 น. 15,990 เต็ม
19 - Presentation for Architecture and Retouch 3D พฤหัส - ศุกร์ 10-12 พ.ย. 10.00-17.00 น. 15,000 เรียนส่วนตัว
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design จันทร์-อังคาร 15-16 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
03 - Revit 2020 for Architecture design พุธ-ศุกร์ 17-19 พ.ย. 10.00-17.00 น. 8,990 ปิดการจอง
01 - 2D AutoCAD 2022 for Architecture and Engineering พุธ-ศุกร์ 17-19 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 11 for Architecture and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 18-19 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2021 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 22-24 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
09 - 3ds Max 2022 for Architecture design and Basic V-Ray 5 จันทร์-พุธ 22-24 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray 5 with SketchUP 2021 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 25-26 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
17 - Corona 6 with 3dsMax 2022 for Architect and Interior Design พฤหัส - ศุกร์ 25-26 พ.ย. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
15 - V-Ray 5 with 3dsMax 2022 for Interior design จันทร์-พุธ 29-30พ.ย.01ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง

ธันวาคม 2564
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ค่าอบรม สถานะ
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 03-04 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2019 Pro for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 05-06 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 05-06 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
20 - Private Course for Architect and Interior designer เรียนทุกวันอาทิตย์ 05,12,19 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 15,000 เรียนส่วนตัว
05 - SketchUP2020 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design จันทร์-พุธ 07-09 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
06 - V-Ray Next 4 with SketchUP 2019 Pro for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 10-11 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
07 - Enscape with Sketchup for Architect and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 10-11 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 12-13ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
08 - 3ds Max 2020 for Overall Design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์-ศุกร์ 14-18 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
05 - SketchUP2020 & Layout & Enscape Render for Architecture and Interior Design เสาร์-อาทิตย์ 19,20,26 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
14 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Architecture design จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 21-22,25 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
13 - V-Ray Next 4 with 3dsMax 2020 for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 21-25 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 15,990 ปิดการจอง
10 - 3ds Max 2020 for Interior design and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พุธ,ศุกร์ 21,23,25 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
11 - 3ds Max 2020 for Designer and Basic V-Ray Next 4 จันทร์,พฤหัส-ศุกร์ 21,24-25 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง
18 - Lumion 10 for Architecture and Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25 ธ.ค. 10.00-17.00 น. 7,990 ปิดการจอง

Design and Digital Art Courses
Untitled Document