099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
Photoshop Professional

เนื้อหาการอบรม
ภายในหลักสูตรนี้ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ขั้นตอนและแนวคิดการผลิตงานจากโปรแกรม Photoshop และใช้เครื่องมือต่างๆเรียบเรียงตามลำดับจากพื้นฐานสู่งานชั้นสูง รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆจากประสบการณ์ของวิทยากร กระทั่งการ export งานเพื่อใช้งานต่อกับสื่อประเภทต่างๆ หรือเพื่อใช้ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

โปรแกรมที่ใช้
Adobe Photoshop

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รัชต์ รองหานาม (อ.ต้า)
Graphic Designer, Illustrator วิทยากรหลักในสถาบัน CG Design
คอร์ส Graphic Design, Photoshop Professional, Illustrator Professional

การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา โฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Adobe Certified Assosiate : Visual Communication using Adobe Photoshop CS

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน /18 ชั่วโมง อบรม เวลา 10.00 - 17.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 6,990 บาท

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบ Windows หรือ Mac OSX

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Graphic designer ,นักถ่ายภาพ, นักตกแต่งภาพ, สายงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพหรือนักเรียนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และอื่นๆ จนกระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในการตกแต่งภาพบนคอมพิวเตอร์

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม
• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างภาพงานออกแบบผ่านโปรแกรม Photoshop และได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และหลักการทั้งหมดของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบัน
• ผู้ที่มาอบรมสามารถปรึกษางานที่เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ เป็นพิเศษ

เนื้อหาการอบรม
LECTURE : 1 สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้งาน Photoshop และเรียนรู้เครื่องมือการ ตกแต่งภาพ และตัดต่อภาพ
• เรียนรู้ภาพรวมขั้นตอนการทำงานอย่างถูกวิธี
• เรียนรู้การแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน (Retouch)
• เรียนรู้การตัดต่อภาพขั้นพื้นฐาน
Workshop ::ฝึกความชำนาญในการตกแต่งภาพ และการตัดต่อพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 2 เรียนรู้การตัดต่อภาพชั้นสูง
• เรียนรู้เครื่องมือและคำสั่งที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อการตัดต่อภาพที่มีความซับซ้อน
• เรียนรู้การเทคนิคและการแก้ไขปัญหา ระหว่างการตัดต่อภาพที่ซับซ้อนขึ้น
Workshop :: workshop ตัดต่อภาพ Poster โดยใช้ต้นแบบจากงานของมืออาชีพ
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 3 เรียนรู้การปรับแต่งแสง และ สีสันของภาพ
• วิเคราะห์ แนวทางการตกแต่งภาพแนวต่างๆ เช่น Lomo ,Vintage ,Instagram Fx ,Advertising เพื่อสามารถสร้าง Style เป็นของตัวเองได้
• เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการปรับแต่งแสงและสี
• เรียนรู้เทคนิคการปรับแสงสีร่วมกับงานตัดต่อภาพ
Workshop :: ตัดต่อภาพ และปรับแสงสี
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 4 เรียนรู้การเพิ่มลูกเล่น และการสร้างภาพเหนือจริง(Photo Fx) เช่น สร้างหมอกควัน ฝนตก แสงเทียม แปลงภาพถ่ายเป็นภาพวาด
• เรียนรู้คำสั่งในการเพิ่มลูกเล่นพื้นฐาน
• เทคนิคการผสมลูกเล่น เพื่อได้ลูกเล่นที่หลากหลาย
• เรียนรู้แนวทางการประยุกค์ใช้ลูกเล่นร่วมกับงานตัดต่อภาพ
Workshop :: ประยุกต์ความรู้ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการตกแต่งภาพและการตัดต่อชั้นสูง
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 5 เรียนรู้การจัดการกับรู้ภาพจำนวนมาก และการ Export เพื่อนำไปใช้งานต่อ
• เรียนรู้และสร้างคำสั่งตกแต่งภาพให้กับภาพทั้ง Folder
• เรียนรู้คำสั่งในการ Export งานเพื่อนำไปใช้กับสื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
• เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
• สรุป และ เพิ่มเติมข้อเสนอแนะพิเศษจากวิทยากร
Workshop :: สร้างชิ้นงานตามความต้องการของผู้เข้าอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานจริงด้วยตัวเอง
---------------------------------------------------------------------

Untitled Document