099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
About CG Design
สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบซีจีดีไซน์เทรนนิ่งเซนเตอร์
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม, กราฟฟิกดีไซน์, เว็บดีไซน์ โดยทางเราเน้นการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งด้านพื้นฐานความคิด และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความคิดที่ตนเองออกแบบมานำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำงานได้จริงตามต้องการในแต่ละสายงาน

สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบซีจีดีไซน์เทรนนิ่งเซนเตอร์ มีเปิดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ เพื่อเน้นความเฉพาะในแต่ละสายงานและส่งเสริมตลาดแรงงานไทยให้มีความสามารถในระดับมาตรฐานสากแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. หลักสูตรด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture Design Program, CAD)
ในกลุ่มของ Architecture design มีเปิดสอนโปรแกรม คือ Autodesk 3dsMax, AutoCAD, Sketch UP, Vray for 3dsmax, Vray for Sketch UP, Presentation for Architecture, Autodesk 3dsMax for Animation, Revit, Rhinoceros ซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาทั้งเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนนานมากกว่า 10 ปี อีกทั้งเป็นสถาปนิก, มัณฑนากรด้านสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารจากบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละกลุ่มวิชาจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

2. หลักสูตรด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Design Program, CGD)
ในกลุ่มของ Graphic Design มีเปิดสอนโปรแกรม คือ Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6 และ Adobe Indesign CS6 และในขั้น Advanced ภายในเนื้อหาจะเน้นทั้งด้านทฤษฎี - ปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานที่แท้จริง โดยวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง และมีวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจได้ง่าย หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับผู้ที่มีความต้องการก้าวสู่การเป็น Graphic Designer , การออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อธุรกิจส่วนตัว หรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายงานโฆษณา งานนิเทศศิลป์ เป็นต้น หลังจบจากหลักสูตรเหล่านี้ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะสามารถได้รับคือ ความเข้าใจในวิธีการคิดในการออกแบบ กระบวนการออกแบบ ความรู้เชิงศิลปะ และสามารถลงมือออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรมที่เรียนรู้มา เพื่อก้าวสู่การเป็นนักออกแบบต่อไป

3. หลักสูตรด้านการออกแบบเว็บไซต์ และดิจิตอล อาร์ท ดีไซน์ (Computer Publishing & Digital Art Design Program, CPD)
ในกลุ่มของ (Computer Publishing & Digital Art Design Program, CPD) หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยเริ่มต้นจากกระบวนการคิด จนไปถึงการวางแผนบนเว็บไซต์โดยรวมทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบหน้าเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใช้ในการวาง Layout ของหน้าเว็บแต่ละหน้า และใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver เพื่อนำ Layout ที่ได้วางไว้ในโปรแกรม Photoshop มาวางเป็นหน้าเว็บขึ้นมา เพื่อนำไปอัพโหลดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จนสำเร็จเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาได้ตามความต้องการ รวมทั้ง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร รวมไปถึงสื่อ online ทั้งบนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เช่น iPad, iPhone, Android เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign CS6 เพื่อใช้ในการวาง Layout และสร้างคำสั่งสำหรับการทำงานสำหรับสื่อ online รวมไปถึงขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการทำงานกับโปรแกรม Adobe InDesign CS6 ให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย

CG Design's Team
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


ติดต่อ
E-mail & Facebook : Ake_cgdesign@hotmail.com
Line id : @cgdesign

การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์
ประสบการณ์การทำงาน
• สถาปนิกอิสระ และ 3D Visualizer เช่น บ. พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) , บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) , บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด, บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปทุมดีไซน์ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด, บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ วิทยากรพิเศษ อบรมด้านการออกแบบเขียนแบบตามหน่วยงานและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ฯลฯ
• ผู้บริหารหน่วย Victory Focus Xclusive Design ที่ Allianz Ayudhya • วิทยากรพิเศษ อบรมด้านการออกแบบเขียนแบบตามหน่วยงานและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
• อาจารย์พิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
• อดีตอาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตรและเขียนหลักสูตร 2D - 3D Architecture with Autocad, 3Dmax ที่ Netdesign
• ผู้เขียนหนังสือ Professional 2D Architecture with AutoCAD
• อาจารย์และวิทยากรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม AutoCAD, 3ds Max, Vray, Sketch UP, Photoshop, IIIustrator มากกว่า 20 ปี มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
• Furniture Designer & DraftMan : บ.เว็ลม่าเฟอร์นิเทค จำกัด, บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด.
• Adobe Certified Assosiate: Visual Communication using Adobe Photoshop CS6
ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี และสอนโปรแกรมมากกว่า 1,000 รุ่น นร. มากกว่า 10,000 คนขึ้นไป
ผลงานอาจารย์ :https://www.behance.net/CGDarchitect


ผลงาน
WORK EXPERIENCES (Architecture)
• Patchara & Design Associates Co.,ltd
• Welma Furnitech Co.,ltd
• Plan Associates Co.,ltd (Process Internship)
• Asian Engineering Consultants Co.,ltd (AEC)
• Architect 49 Co.,ltd (Process Internship)
WORK EXPERIENCES (3d Visualizer Architecture)
• Sra Contract Co.,ltd (Freelance)
• Quality House Co.,ltd (Freelance)
• Patum Design Develop Co.,ltd (Freelance)
• Plus Property partners (Freelance)
• Lalin Property Co.,ltd (Freelance)
• Phisut Technology Co.,ltd (Freelance)
• Preuksa Real Estate Co.,ltd (Freelance)
อาจารย์ รัชต์ รองหานาม (อ.ต้า)
Graphic Designer, Illustrator วิทยากรหลักในสถาบัน CG Design
คอร์ส Graphic Design, Photoshop Professional, Illustrator Professional

ติดต่อ
E-mail & Facebook: achikade@hotmail.com

การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา โฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Adobe Certified Assosiate : Visual Communication using Adobe Photoshop CS

อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์
ประสบการณ์การทำงาน
• Graphic Designer (Freelance )
• Art Director (Freelance)
• Photographer & Retoucher
• นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
• Adobe Certified Assosiate : Visual Communication using Adobe Photoshop CS

ผลงาน
• ฝ่ายศิลปกรรม หนังสือ Visit Thailand All Year Round (เที่ยวทั่วไทย 4 ภาค 12 เดือน 3 ฤดู)
• บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ และออกแบบ Layout หนังสือ 108 ธุรกิจสร้างสรรค์
• ออกแบบ ภาพประกอบ ภายในหนังสือ Sawasdee (การบินไทย)
• ออกแบบ Packaging เครื่องสำอาง Metey , colly Pink
• ออกแบบ Corperate Design และสื่อ แก่บริษัท ABL Business Consulting ,Kyu Home Spa ,
Aura Skin Perfect , DryCleanOnly , Salween , The icon Condo ,Asia Serenity Gallery Ohmywax ,
Kyu Home Spa , The icon Condo ,etc
อาจารย์ จุฑามาศ มโนสิทธิกุล (อ.จ๊อย)
Graphic & Layout Designer, Web Designer

วิทยากรหลักในสถาบัน CG Design คอร์ส Indesign for Printing, Indesign for Digital Publishing, Web Design, Advertising Design และ Portfolio Design

ติดต่อ
Email: joiz_ja@hotmail.com
Line ID: jocoze

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาโฆษณา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาโฆษณา วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์
ประสบการณ์การทำงาน
• Trainee @ Spa Advertising
• Junior Art Director @ Theme Ad Corporation
• อดีตอาจารย์หัวหน้าหลักสูตร Magazine Design with Adobe Indesign ที่ Netdesign (ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 6 ปี)
• ผู้เขียนหนังสือ Magazine Design with Adobe Indesign CS5
• Adobe Certified Assosiate : Visual Communication using Adobe Photoshop CS

ผลงาน
• ออกแบบ Layout หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค "รวยฝ่าวิกฤต"
• ออกแบบ Layout หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค "แต่งเอง"
• ออกแบบ Layout หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค "ท่องเกาะใต้ นิวซีแลนด์"
• ออกแบบ Layout หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค "ไดอารี่ คนแท้ง"
• ออกแบบงานโฆษณาบนสื่อหนังสือพิมพ์ให้กับ "ลลิล พร็อพเพอร์ตี้"
• ออกแบบสื่อโฆษณา ชุด "Thanks Day" ให้กับ "AEON"
• ออกแบบเว็บไซต์ http://www.gangnamschool.com
• ออกแบบเว็บไซต์ http://www.kaset-nawamin.com
• ออกแบบเว็บไซต์ http://www.shopmeus.com
• ออกแบบเว็บไซต์ http://www.gody.me
• ออกแบบเว็บไซต์ http://www.godytour.com
• etc.ติดต่อ


การศึกษา


อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์
ประสบการณ์การทำงาน


ผลงานติดต่อ


การศึกษา


อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์
ประสบการณ์การทำงาน


ผลงาน
ปาณิสรา แฟงทอง (ปู)
Marketing Manager

ติดต่อ
Email: panisara_puu@hotmail.com


การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
• Service Staff @ Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
• Member Services @ Unilever Network Academy
• Marketing Manager @ Netdesign
Untitled Document